print

بازدید اساتید انجمن علوم و فناوری غلات ایران از  زر فروکتوز

در این بازدید که اقایان دکتر: ناصر رجب زاده- علی- کوهی،اقایان مهندس: رفیعی- حدادی-عفیفی- موحد و خانم های مهندس:کاکایی- روحی و قنبری حضور  داشتند. جناب آقای مهندس وکیلی توضیحات کامل و دقیقی در مورد تمام بخش ها ی زر فروکتوز  ارائه دادند و سپس طی یک جلسه نوضیحات تکمیلی ارایه شد

img_20160906_191950