print
IMG_20170119_155456

در انجمن علمی غلات ایران روز دوشنبه 95/10/27 جلسه ای مبنی بر ضرورت تشکیل کار گروه گندم ، آرد و نان برگزار شد و قرار شد این کارگروه ماهی یکبار جلسه ای درحوزه راهکارهای ارتقا کیفیت نان داشته باشد