کلیات و اهداف:
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و صنایع غلات و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های پس از برداشت و فرآوری غلات ، انجمن علوم و فناوری غلات تشکیل گردیده است.
انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .

وظایف و فعالیت ها:
به منظور نیل به هدف های مذکور ، انجمن اقدامات زیر ار به عمل خواهد آورد:
·         انجمن تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح مل و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم کشاورزی و فناوری غلات سر و کار دارند.
·         همکاری به نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن
·         ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
·         ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
·         برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی

انواع و شرایط عضویت:
عضویت پیوسته:
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشید در رشته کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی و تکنولوژی غلات و رشته های وابسته باشند ، می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

 عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور شاغل باشند.

 عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

 عضویت افتخاری:
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زیمنه های علوم و فناوری غلات حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشد.

 اعضای موسساتی (حقوقی) :
سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند.
افراد داری درجه کارشناسی در یکی از دشته های مذکور می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوشته انجمن در آیند.
اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شود.

هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
·         استعفای کتبی
·         عدم پرداخت حق عضویت سالانه
·         تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.