423829774_147764

1 – لیلا نوری: رئیس هیئت مدیره  انجمن

photo

میزان تحصیلات : دکتری علوم وصنایع غذایی از دانشگاه مالزی
USM
– پیناتگ

سوابق کاری

ردیف

سمت

محل کار

زمان

1

هیئت علمی

دانشگاه آزاد دامغان

1383 تا کنون

2

قائم مقام و معاون آموزشی

مرکز علمی کاربردی غلات قائم (عج )

1390 تا کنون

3

سرپرست

مرکز علمی کاربردی صنایع و معادن

1392 تا93

4

سرپرست

مرکز علمی کاربردی غلاتقائم (عج )

1391 تا 92


2 – ناصر رجب زاده : نائب رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات : دکتری علوم وصنایع غذایی

سوابق کاری


3 – حسین حدادی : دبیر انجمن

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد صنایع غذایی از دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات

سوابق کاری

ردیف

سمت

محل کار

زمان

1

مشاور

مصلحت
نظام

 

2

مدیر
تغذیه

شهرداری
منطقه 3

 

3

بازرس

انجمن
علمی غلات ایران

 

4

مدیر
آموزش

مرکز علمی
کاربردی صنعت غذا

 


  4
نجمه مظهری: هیئت مدیره


میزان تحصیلات : دکتری علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی – تهران

سوابق کاری

ردیف

سمت

محل کار

زمان

1

مدرس
دانشگاه

مرکز علمی
کاربردی غلات قائم (عج )

 1386 تا
کنون

2

مدیر
آموزشگاه

سیستم
کیفیت فنون

1392 تا
94

3

مسئول
فنی 

کارخانه
آرد – شهر ری

1375 تا
85

5 – محمد باقر سابقی : هیئت مدیره

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد صنایع غدایی از دانشگاه آزاد اسلامی
دامغان

سوابق کاری

ردیف

سمت

محل کار

زمان

1

هیئت علمی

دانشگاه
جامع

 

2

معاون
آموزشی

مرکز علمی
کاربردی غلات قائم (عج )

 

6 – فرشاد احمد خانلو : هیئت مدیره

میزان تحصیلات : کارشناسی آرد از دانشگاه برانشویک آلمان
DMBS

سوابق کاری

ردیف

سمت

محل کار

زمان

1

مدیر
تولید

شرکت آرد
تابان – تهران

1371 تا
کنون

2

مسئول
کیفیت

شرکت رو
نینگس – آلمان

1369

7 – میثم نقوی : هیئت مدیره 

میزان تحصیلات : دکتری علوم وصنایع غذایی

سوابق کاری