آ

 

 

هیئت مدیره انجمن علمی غلات ایران

– آقای دکتر محمدرضا سابقی : رئیس هیئت مدیره

 – آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی : نائب رئیس

 – آقای دکتر محمد کاظم کوهی : خزانه دار

– آقای مهندس حسین حدادی : دبیر انجمن

– آقای مهندس مجید قهرمانان : عضو هیئت مدیره

– آقای دکترمحمد حسین عزیزی : عضو هیئت مدیره

– آقای مهندس بهروز رفیعی طاری : عضو هیئت مدیره

بازرسان

خانم دکتر لیلا نوری : بازرس

آقای مهندس محمدرضا منوچهری واحد : بازرس

آقای دکترکیومرث جوینی : عضو علی البدل

خانم مهندس مرجان طهرانی زاده : عضو علی البدل

خانم مهندس الهام کاکایی : بازرس علی البدل