برگزاری دوره جدید زبان تخصصی صنایع غذایی

grt

شروع دوره جدید زبان تخصصی صنایع غذایی ازپنج شنبه ۶ آبان که این دوره ۱۵ ساعت می باشد  ودانشجویان طی این دوره تسلط کامل در ترجمه مقالات تخصصی پیدا می کنند

استاد خانم مهندس کاکایی