مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور به سمت مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می رود ضمن بهره گیری موثر از توان علمی… بیشتر بخوانید مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد